A Ceramate Studio adatkezelési tájékoztatója


1. Általános tudnivalók

A CERAMATE (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat érintő adatkezelésével kapcsolatosan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján az alábbi részletes tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az egyes szakaszokban részletezett célból és módon kezeli, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak messzemenő betartásával, az Adatkezelő céljaival összhangban, kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatvédelmi felelős: Fű Borbála
Email cím: ceramatestudio@gmail.com

3. Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

4. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

4.1. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó személyes adatok
Kezelt személyes adatok köre:
A www.ceramate.com weboldalon megadott, a Ceramate elérhetőségeinek bármelyikén, vagy a kapcsolati űrlapokon a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:
- Név
- Levelezési cím
- E-mail cím
- Telefonszám
Továbbá minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során megad.
Adatkezelés célja:
Általános kapcsolatfelvétel, hogy az érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig.

4.2. Adakezelőnek küldött pályázatok és önéletrajzok kezelése
Kezelt személyes adatok köre:
A www.ceramate.com weboldalon megadott, a Ceramate elérhetőségeinek bármelyikén kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:
- Név
- Születési dátum, hely
- Lakcím/tartózkodási cím
- E-mail cím
- Telefonszám
- Iskolai végzettség
Továbbá minden olyan személyes adat, amelyet az Érintett a kapcsolatfelvétel során megad.
Adatkezelés célja:
Általános kapcsolatfelvétel, hogy az Érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)

Az adatkezelés időtartama:
- Az Adatkezelő által meghirdetett munkára érkezett önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében az állás betöltésének időpontjáig.
- Az Adatkezelő által nem meghirdetett munkára, az Érintett által önként beküldött önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében Adatkezelő nyilatkoztatja Érintettet, hogy hozzájárul-e az Adatkezelő általi adatkezeléshez. Ebben az esetben Adatkezelő a hozzá érkezett személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat 1 évig vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig őrzi.

5. Az adatkezelés jogalapja
a. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
b. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
c. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
e. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

a. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő a nála folytatott adatkezelési tevékenységéről, az érintett részére, annak kérésére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

b. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon, hogy az adatkezelő:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt
- mennyi ideig
kezeli, továbbá azon címzettekről tájékoztatást adjon, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

c. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

f. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Adatok védelme

Az Adatkezelőnél elektronikus formában tárolt személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében a mindenkor elvárható óvintézkedések (jelszóval védetten, biztonsági másolat készítésével stb.) megtételével, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben. Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével – harmadik személynek nem adunk át. A papír alapon tárolt adatokat az illetéktelen hozzáférést kizáró, az iratok fennmaradását biztosító módon tároljuk.

8. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a ceramatestudio.com weboldal működtetéséhez a Webflow, Inc. (398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103) szolgáltatását használja. A honlap betöltése során a szolgáltatás "állandó sütiket" használ. A Webflow, Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről a szolgáltató weboldalán olvasható bővebb, minden kérdésre kiterjedő tájékoztató: https://webflow.com/legal/privacy.

9. Jogérvényesítés

A jogellenes adatkezelés esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék illetékességi körébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Bp. Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10. Záró rendelkezések

a. Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

b. A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) foglaltak az irányadók.

c. Az Adatkezelő fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. december 19. napjától hatályos.

Budapest, 2023. december 19.